මංගල තරගයේදීම වාර්තාවක් පිහිටවූ ප්‍රවීන් අවුරුදු 7 දී අම්මට කිව්ව දේ

Sri Lanka Cricket published this video item, entitled “මංගල තරගයේදීම වාර්තාවක් පිහිටවූ ප්‍රවීන් අවුරුදු 7 දී අම්මට කිව්ව දේ” – below is their description.

Praveen Jayawickrama on his cricketing journey

Sri Lanka Cricket YouTube Channel

Got a comment? Leave your thoughts in the comments section, below. Please note comments are moderated before publication.

In This Story: Sri Lanka

Sri Lanka, officially the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka is an island country in South Asia, located in the Indian Ocean southwest of the Bay of Bengal and southeast of the Arabian Sea. Sri Lanka has been called “the pearl of the Indian ocean” because of its shape and location.

2 Recent Items: Sri Lanka

  • Sri Lanka Team’s Practice Session ahead of 3rd ODI | India tour of Sri Lanak 2021
  • Pre Match Press Briefing with Dasun Shanaka | 3rd ODI, Sri Lanka vs India 2021
  • Leave a Comment