ක්‍රිකට් ක්‍රිඩිකාවන්ගේ අනාගතය අදුරුද? ශශිකලා සිරිවර්ධනගේ හෙලිදරව්ව

Sri Lanka Cricket published this video item, entitled “ක්‍රිකට් ක්‍රිඩිකාවන්ගේ අනාගතය අදුරුද? ශශිකලා සිරිවර්ධනගේ හෙලිදරව්ව” – below is their description.

ක්‍රිකට් ක්‍රිඩිකාවන්ගේ අනාගතය අදුරුද? ශශිකලා සිරිවර්ධනගේ හෙලිදරව්ව

Sri Lanka Cricket YouTube Channel

Got a comment? Leave your thoughts in the comments section, below. Please note comments are moderated before publication.

In This Story: Sri Lanka

Sri Lanka, officially the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka is an island country in South Asia, located in the Indian Ocean southwest of the Bay of Bengal and southeast of the Arabian Sea. Sri Lanka has been called “the pearl of the Indian ocean” because of its shape and location.

2 Recent Items: Sri Lanka

  • “Work Hard, Play Easy!” | Phil Simmons Talks his Coaching Philosophy & Pollard’s Six Sixes!
  • Sri Lankan Foreign Secretary Exclusive: What cooperation can be expected in the post-pandemic era?
  • Leave a Comment